Kalendarz Imprez

REGULAMINY


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania przez Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni danych osobowych użytkowników Systemu Sprzedaży Biletów i Karnetów, dostępnego pod adresem bilety.arka.gdynia.pl.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni jest Inspektor Ochrony Danych, [AMB24], e-mail: [rodo_[malpa]_arka.gdynia.pl],

 

I. Definicje

Administrator - Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia, KRS 0000012878, NIP 586-20-47-640, tel. 58 735 30 70, e-mail: sekretariat_[malpa]_arka.gdynia.pl.

Cookies - Dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis - Serwis internetowy, dostępny pod adresem bilety.arka.gdynia.pl, umożliwiający rejestrację profilu Użytkownika w Systemie, dostęp Użytkownika do profilu w Systemie, jak również zakup Biletów i Karnetów za pośrednictwem Systemu.

System - System rezerwacji Biletów i Karnetów, w oparciu o który Administrator zarządza Sprzedażą Biletów i Karnetów za pośrednictwem Serwisu oraz stacjonarnej sieci dystrybucji Biletów i Karnetów.

Urządzenie - Elektroniczne urządzenie końcowe, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron Serwisu.

Użytkownik - Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, z którą została zawarta lub może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również osoba fizyczna, której konto w Systemie zostaje utworzone w związku zakupem biletu lub karnetu w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Biletów i Karnetów.

RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Impreza masowa -  Mecz piłki nożnej, którego organizatorem jest Administrator, stanowiący masową imprezę sportową w rozumieniu art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.).

Regulamin - Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów, który określa zasady zakładania i prowadzenia profilu Użytkownika w Systemie, a także sprzedaży Biletów i Karnetów w Systemie oraz w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Biletów i Karnetów, dostępny pod adresem [---].

UBIM  - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.).

 

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

(a) świadczenia na rzecz Użytkowników usługi prowadzenia bezpłatnego profilu utworzonego w Systemie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającego zakup Biletów i Karnetów za pośrednictwem Serwisu oraz w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Biletów i Karnetów;

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy;

(b) zawierania i wykonania umów stanowiących podstawę uczestnictwa Użytkownika w Imprezach masowych (dystrybucja Biletów i Karnetów) za pośrednictwem Serwisu oraz w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Biletów i Karnetów;

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy;

(c) realizacji obowiązków Administratora związanych z udziałem Użytkownika w Imprezie masowej, których podstawę stanowi UBIM, w tym w celu zapewnienia identyfikacji Użytkownika oraz utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zachowań Użytkownika jako uczestnika Imprezy masowej, zgodnie z art. 13 ust. 1 UBIM oraz art. 11 ust. 8 UBIM;

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, a ponadto: art. 10 (w odniesieniu dowyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) RODO w odniesieniu do danych biometrycznych Użytkownika;

(d) dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, obejmujących przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie.

2. Administrator, po zakończeniu świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1(a) powyżej lub wykonaniu umowy o udział w Imprezie masowej, o której mowa w ust. 1(b) powyżej, może przetwarzać dane Użytkownika w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przez Administratora przetwarzane w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorcy.

 

III. Rodzaje i źródła danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

1. Administrator w ramach poszczególnych celów przetwarzania danych przetwarzać może dane osobowe Użytkownika:

(a) Podane przez Użytkownika w związku z rejestracją profilu użytkownika w Systemie za pośrednictwem Serwisu;

(b) Pozyskane od Użytkownika podczas rejestracji profilu w Systemie dokonanej w ramach zakupu przez użytkownika Biletu lub Karnetu w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Biletów i Karnetów;

(c) Związane z aktywnością Użytkownika w Systemie, w tym zakupami Biletów i Karnetów dokonanymi przez Użytkownika oraz dokonaną przez Użytkownika edycją profilu w Systemie.

2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, obejmują:

(a) Imię i nazwisko;

(b) Numer PESEL albo – w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu tożsamości;

(c) Adresu do korespondencji – w przypadku, jeśli Użytkownik wybrał opcję dostawy Karnetu drogą korespondencyjną;

(d) Adresu e-mail – w przypadku, jeśli Użytkownik dokonuje rejestracji profilu za pośrednictwem Serwisu lub jeśli wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego Administratora i wyraził zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną.

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla rejestracji profilu Użytkownika w systemie za pośrednictwem Serwisu, a także zawarcia z Administratorem i wykonanie umowy o udział w Imprezie masowej.Administrator wyróżnia i oznacza te spośród rodzajów danych osobowych, których podanie jest w tych celach niezbędne.

3. Niezależnie od danych, o których mowa powyżej, w związku z obowiązkami ciążącymi na Administratorze na podstawie UBIM, Administrator może przetwarzać również inne dane osobowe Użytkownika, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej.

4. Administrator przetwarza dane Użytkownika udostępnione przez podmioty trzecie – w tym Ekstraklasa S.A., jako administratora centralnego systemu identyfikacji uczestników piłki nożnejrozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn lub Komendanta Głównego Policji, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13) i 14) UBIM, obejmujące:

(a) Imię i nazwisko Użytkownika;

(b) Numer PESEL;

(c) Informacje o zakazach zastosowanych wobec Użytkownika, w tym zakazach klubowych oraz zakazach zagranicznych;

(d) Informacje o orzeczeniach zakazujących wstępu na imprezę masową lub zobowiązujących do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowychwydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego.

5. Administrator przetwarza dane biometryczne Użytkownika w postaci wizerunku twarzy, zebrane w związku z utrwalaniem zachowań Użytkownika jako uczestnika Imprezy masowej.

 

IV. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związkuz przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa, opisane poniżej.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika i do uzyskania dostępu do tych danych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

4. W odniesieniu do danych przekazanych Administratorowi w sposób automatyczny – Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

5. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dniem wycofania zgody.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. Odbiorcy danych

Poniżej określono odbiorców oraz kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.

1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług w zakresie przechowywania (hostingu) danych, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w powyższym zakresie, którym jest operator Stadionu Miejskiego w Gdyni.

2. W związku z korzystaniem przez Administratora z systemu monitoringu stadionowego, którego dysponentem jest operator Stadionu Miejskiego w Gdyni, dane biometryczne Użytkownika, w postaci wizerunku twarzy, mogą być przekazywane temu podmiotowi.

3. Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane w ramach Systemu, mogą być udostępniane producentowi Systemu, Sportdata Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w celach związanych z aktualizacją, konserwacją oraz wsparciem technicznym Administratora w zakresie korzystania z Systemu.

4. Dane osobowe Użytkownika, który dokonał zakupu Biletów i Karnetów za pośrednictwem Serwisu, mogą być przekazywane PayU S.A., jako podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w zakresie dostarczania rozwiązań umożlwiających dokonywanie płatności internetowych za Bilety i Karnety zakupione za pośrednictwem Serwisu.


 

Proszę czekać - trwa ładowanie treści