Kalendarz Imprez

REGULAMINY


REGULAMIN SPRZEDAŻY


Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów
I.   Definicje  
 

1. Organizator - Arka Gdynia SSA 81-434 Gdynia, ul. Olimpijska 5, NIP: 586-20-47-640, Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego , Nr KRS 0000012878, Wysokość kapitału zakładowego  4 000 000 PLN.
2. Stadion – Stadion Piłkarski w Gdyni, ul. Olimpijska 5
3. System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów.
4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Systemie, posiadająca login i hasło do Systemu.
5. Mecz – spotkanie piłki nożnej rozgrywane na Stadionie Miejskim w Gdyni, ul.Olimpijska 5
6. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion, zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.
7. Karnet – bilet sezonowy z unikatowym numerem, ważny na cały sezon bądź jedną rundę sezonu na mecze Arki Gdynia rozgrywane na Stadionie w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy.

 
 

II.   Postanowienia ogólne
 

1. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator.
2. Zakup Biletu lub Karnetu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty (zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej Organizatora) przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, (za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora), bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedającym bilety. 
4. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie wygenerowane z systemu sprzedaży. 
5. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
6. Bilet lub Karnet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego Biletu lub Karnetu.
7. Biletu lub Karnetu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.
8. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez  Organizatora oraz zasady obowiązujące na terenie obiektu, na którym odbywa się mecz.
9. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu, Karnetu bądź założenia profilu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu.
11. Biletów bądź Karnetów nie sprzedaje się osobom:

a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o których informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.

 
12. Arka Gdynia SSA nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą.
13. Organizator zastrzega, iż część z zaplanowanych meczów może odbyć się bez udziału publiczności w wyniku decyzji administracyjnych odpowiedniego organu lub kar dyscyplinarnych nałożonych przez organizatora Ekstraklasy. Organizator zastrzega sobie możliwość do informowania o wspomnianym fakcie za pośrednictwem strony internetowej www.arka.gdynia.pl . W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim Kupującym nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu.

 


III.    Zasady sprzedaży biletów i karnetów w systemie bilety.arka.gdynia.pl
 

1. System sprzedaży on-line na stronie bilety.arka.gdynia.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów i Karnetów na mecze Arki Gdynia rozgrywane na Stadionie.
2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.
3. Do każdej transakcji Biletu lub Karnetu zakupionego w Internecie doliczana będzie opłata manipulacyjna, w której zawarte są prowizje bankowe wynikające z systemu płatności on-line.
4. W celu dokonania zakupu należy założyć profil kibica w jednym z punktów sprzedaży (nie dotyczy osób, które posiadały karnety bądź kupowały bilety w poprzednich 24 miesiącach.   
5. Każdy zarejestrowany Kibic ma prawo do nabycia maksymalnie jednego uprawnienia do wstępu na organizowaną imprezę masową, oznaczonego jego danymi.
6. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.
7. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety oraz Karnety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności na rachunek Organizatora zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stornie internetowej Organizatora oraz tabelą opłat manipulacyjnych stanowiącą Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
8. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowić będzie wydrukowany z zakładki „Twoje bilety” Bilet bądź potwierdzenie zapłaty.
9. Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet lub Karnet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: zgodności danych osobowych, sektora, miejsca.
10. Harmonogram sprzedaży Biletów / Karnetów, cennik oraz lista punktów sprzedaży dostępne są na stronie Organizatora (www.arka.gdynia.pl).
11. Uwagi i zapytania prosimy kierować na adres bilety_[malpa]_arka.gdynia.pl
12. Kwota prowizji internetowych znajduje się w tabeli, która jest załącznikiem do tego regulaminu.IV. Procedura sprzedaży Biletów
 

1. Sprzedaż online dla zarejestrowanych kibiców, posiadających pełen profil:
a) Logujemy się na stronie www.bilety.arka.gdynia.pl wpisując w polu PESEL numer  pesel oraz poniżej w polu HASŁO nazwisko wielkimi literami. W przypadku, gdy hasło zostało zmienione przez użytkownika wpisujemy własne.
b) Wprowadzone dane zatwierdzamy poprzez kliknięcie na ZALOGUJ.
c) Klikamy na dostępne wydarzenie, a następnie na zawarty w nim mecz.
d) Wybieramy miejsce spośród dostępnych i klikamy w opcję „kup bilet”
e) Dokonujemy płatności poprzez kliknięcie w opcję „przejdź do płatności”

UWAGA! Opłaty za zakupione miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości  rezerwacji miejsca, czy płatności w punkcie sprzedaży. Po zaksięgowaniu przelanej kwoty status transakcji z „oczekuje na płatność” ulegnie zmianie na „wydrukuj bilet”.  Informacja zostanie przesłana na adres email podany w profilu.

f) Przechodzimy do zakładki Twoje bilety
g) Drukujemy bilet klikając w „wydrukuj bilet”.
h) Sprawdzamy poprawność wydruku i ewentualnie ponawiamy wydruk

 
2. Sprzedaż biletów w punkcie sprzedaży:

a) Kibic posiadający profil w Systemie udaje się do punktu sprzedaży, podaje swoje dane, legitymuje się dowodem tożsamości ze zdjęciem, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy bilet.

b) Kibic nieposiadający profilu w systemie udaje się do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości, zostaje mu założony profil składający się z imienia, nazwiska i peselu. Następnie Kibic wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy bilet.

 
3. Bilety zakupione w kasach, punktach sprzedaży lub za pośrednictwem www nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której mecz zostanie odwołany.
4. Opłata za wydruk biletu w wysokości 5 zł w kasie reklamacyjnej jest uiszczana w przypadku kiedy winę za brak biletu ponosi Kibic. Dotyczy to w szczególności:
- biletu zagubionego
- biletu zapomnianego
- biletu niewydrukowanego z sytemu po zakupie online
- wydruku biletu z karnetu
- biletu uszkodzonego z winy Kibica.


* Opłata nie jest uiszczana w przypadku kiedy niefunkcjonalność biletu wynika z przyczyn niezależnych od Kibica. Dotyczy to w szczególności:
- błędu systemu
- niepoprawnego nadruku kodu kreskowego wynikający z błędu sprzętowego sprzedawcy.

 


V. Zasady sprzedaży karnetów
 

1. Karnety można nabyć w punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie www.arka.gdynia.pl bądź przez bilety.arka.gdynia.pl
2. Warunkiem nabycia karnetu:
a) prolongaty: jest zalogowanie się na swoje konto bądź stawienie się  z dokumentem tożsamości w dowolnym punkcie sprzedaży biletów,
b) nowego karnetu: jest stawienie się w dowolnym punkcie sprzedaży biletów z dokumentem tożsamości w celu założenia / zweryfikowania profilu.

3. Sprzedaż karnetów podzielona będzie na 3 etapy i będzie się odbywać w następującej kolejności:
a) dla kibiców prolongujących karnety obowiązujące na poprzedni sezon lub rundę wiosenną
b) dla kibiców, którzy posiadali karnet na poprzedni sezon lub rundę wiosenną i chcą zmienić miejsce
c) dla kibiców, którzy nie posiadali karnetów w  poprzednim sezonieVI. Zasady sprzedaży karnetów w punktach sprzedaży
 

1. Aby nabyć karnet, należy udać się do wybranego punktu sprzedaży, okazać dowód tożsamości, uzupełnić dane (nie dotyczy osób prolongujących karnet, bądź posiadających profil) wybrać miejsce do siedzenia, zapłacić oraz wybrać opcję dostawy: odbiór osobisty bądź wysyłkę pocztą (list polecony za 5,50 zł).
2. Dokonując zakupu karnetów dla kilku osób należy znać nr PESEL każdej z osób, dla której chce się zakupić karnet (warunkiem zakupu karnetu dla innej osoby jest posiadanie przez tę osobę pełnego profilu), wybrać miejsca oraz dokonać zapłaty i wybrać opcję dostawy: odbiór osobisty bądź wysyłkę pocztą (list polecony za 5,50 zł).
3. Karnety można nabyć w punktach sprzedaży w dniach określonych w zakładce Bilety i karnety > Punkty sprzedaży, która znajduje się na stronie www.arka.gdynia.pl.

 


VII. Zasady sprzedaży karnetów w serwisie bilety.arka.gdynia.pl
 

1. bilety.arka.gdynia.pl  jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez  Arka Gdynia SSA i  prowadzi dystrybucję karnetów na wydarzenia sportowe z udziałem drużyny Arka Gdynia, odbywające się na Stadionie Miejskim w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5.
2. W celu dokonania zakupu karnetu należy posiadać zweryfikowany profil kibica co umożliwi zalogowanie się do systemu.
3. Na jednego zarejestrowanego kibica przypada jeden karnet.
4. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
5. Sprzedaż internetowa karnetów odbywa się na stronie bilety.arka.gdynia.pl  według następującej procedury:

Prolongata:
- kibic loguje się na swoje konto w serwisie, zakupuje karnet, dokonuje płatności oraz wybiera opcję dostawy: odbiór osobisty bądź wysyłka pocztą (list polecony za 5,50 zł).

Nowy karnet:
- po założeniu profilu kibica w jednym z punktów sprzedaży nabywca otrzymuje z systemu e-mail zawierający link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji,
- osoba posiadająca zweryfikowany profil ma możliwość przejścia na stronę służącą do wyboru miejsca na trybunach,
- następnym etapem jest wybór opcji dostawy (osobisty bądź pocztą - list polecony 5,50zł ) oraz sposobu płatności ,
- po zaakceptowaniu przez nabywcę wszystkich danych dot. zakupu (rodzaj karnetu, miejsce i łączna suma należności) następuje przekierowanie do serwisu płatności,
- transakcja zakupu karnetu zostaje zapisana w systemie komputerowym Klubu,

 
6. Karnety można nabyć w punktach sprzedaży w dniach określonych w zakładce Bilety i karnety > Punkty sprzedaży, która znajduje się na stronie www.arka.gdynia.pl.
7. Ceny karnetów oferowanych przez Organizatora na stronie internetowej www.arka.gdynia.pl  są cenami ostatecznymi.
8. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.  Karnety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności przez Arka Gdynia SSA. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, Arka Gdynia SSA zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia.
9. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty to ok. 3 godzin. W przypadku nie zaksięgowania wpłaty w okresie ok. 3 godzin transakcja zostaje anulowana, a miejsce zwolnione.
10. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności wymaga się wydrukowania potwierdzenia zakupu karnetu. Po otrzymaniu na adres mailowy informacji  o przyjęciu przez system należności za karnet, potwierdzenie to dostępne będzie na stronie www.bilety.arka.gdynia.pl w zakładce „Twoje bilety”.
11. Karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.VIII. Prawa i Obowiązki Stron
 

Nabywca zobowiązany jest:

1. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.
3. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
4. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.
5. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
6. Nowy użytkownik jest zobowiązany do wizyty przy stanowisku kasjerskim w celu zweryfikowania danych osobowych. Wymóg taki nakłada na Organizatora Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Fakturę za zakupione Bilety lub karnety można otrzymać w ciągu 7 dni od dokonania zakupu. Warunkiem otrzymania faktury jest okazanie potwierdzenia dokonania transakcji.IX. Dane osobowe
 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora określa odrębna Polityka Prywatności.X. Postanowienia końcowe
 

1. Uczestnik imprezy masowej organizowanej na Stadionie, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na Stadionie przez cały czas trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

 
 

 

Zał. 1. TABELA PROWIZJI:


Wartości biletów/karnetów
 

Wartość prowizji:
 
5 zł - 20 zł 0,50 zł
21 zł - 50 zł 1,00 zł
51 zł - 100 zł 2,00 zł
101 zł - 150 zł 2,50 zł
151 zł - 200 zł 3,00 zł
201 zł - 240 zł 5,00 zł
240 zł - 300 zł 7,00 zł
300 zł - 400 zł 9,00 zł
400 zł - 500 zł 11,00 zł
500 zł - 600 zł 12,50 zł
600 zł - 15 zł
Proszę czekać - trwa ładowanie treści